Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW STUDENCKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „POŁONINY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1 
 1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY”
 2. Stowarzyszenie ma charakter społeczny.
 3. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność propaguje tradycję a w szczególności taniec polski oraz zajmuje się działalnością kulturalno-edukacyjną, koncertową, poznawczo-wychowawczą, skierowaną przede wszystkim do młodzieży polskiej a także innych narodowości.
 4. Stowarzyszenie, może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działalności.
 5. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§ 2
 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
§ 3

Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami, fundacjami i innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi, dla realizacji celów statutowych.

§ 4
 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną ilość pracowników (choreograf, muzyk, impresario, księgowy itp.)
 3. Przygotowanie wokalno-taneczne prowadzone w ramach Stowarzyszenia, odbywać się będzie w obiektach sportowych Politechniki Rzeszowskiej, jak również w innych obiektach na terenie całego kraju.
§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Wspieranie i organizowanie pomocy dla Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY” w przygotowaniu koncertów prezentujących dorobek artystyczny Zespołu w kraju i poza jego granicami.
 2. Rozwijanie i propagowanie różnych form tańca, śpiewu i muzyki, w szczególności wśród młodzieży.
 3. Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form artystycznych, związanych z upowszechnianiem tańca, śpiewu i muzyki oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami kulturalnymi.
 4. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami kulturalnymi a także ze środkami masowego przekazu w propagowaniu swojej działalności.
 5. Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych i kulturalnych Zespołu.
 6. Wydawanie i publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych Związanych z kulturą.
 7. Dotarcie i zintegrowanie byłych i obecnych członków Zespołu.
 8. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz społecznych.
 9. Organizowanie zbiórek publicznych.
Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia
§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§ 7
 
 1. Członkiem zwyczajnym, może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która zgłasza gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia i udział w realizacji jego celów.
 2. Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych, należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek uiszczania składek w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 8
 
 1. Składki członkowskie należy wpłacać do 31 grudnia, za dany rok.
 2. Nie płacenie składek członkowskich przez dwa okresy składkowe , powoduje skreślenie członka ze Stowarzyszenia
§ 9
 
 1. Członkiem wspierającym, może być osoba jak w § 7 ust.1, a także osoba prawna mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub poza jej granicami.
 2. Osoby prawne reprezentowane są przez swoich pełnomocników.
 3. Przyjmowanie członków wspierających należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 10
 
 1. Członkiem honorowym, może być osoba w rozumieniu § 7 ust.1, posiadająca szczególne zasługi dla Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY”
 2. Nadawanie tytułu członka honorowego, należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
 1. Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 3. Podejmować wszelkie dostępne mu działania dla upowszechnienia ludowego tańca polskiego.
§ 12
 
    Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
 1. aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 13
 

Do członków wspierających i honorowych stosuje odpowiednio § 11 i § 12,  z tym, że nie mogą oni wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia oraz nie posiadają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.

§ 14
 
 1. Przynależność członka zwyczajnego ustaje w przypadku:
 • dowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie
 • wykluczenia z Stowarzyszenia
 • śmierci członka
 1. Wykluczenie z Stowarzyszenia, może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu, albo niegodnym zachowaniem narusza dobre „imię” i autorytet Stowarzyszenia.
 2. Od  uchwały wykluczeniowej, przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
Rozdział III
Organy Stowarzyszenia
 
§ 15
Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
§ 16
 
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebrane Członków
 2. Walne Zebranie Członków, może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, odbywa się raz w roku, nie później niż do 31 marca, jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w razie pilnej potrzeby.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad decyduje Zarząd i zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed zwołaniem zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, może być zwołane na wniosek:
 • Zarządu Stowarzyszenia
 • Komisji Rewizyjnej
 • pisemny wniosek 2/3 ilości członków Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i winno obradować tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 17
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 1. Uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. Ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. Podejmowanie decyzji w zakresie kluczowych spraw Stowarzyszenia, zwłaszcza realizacji podstawowych celów Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie uregulowanych w statucie,
 5. Wybór oraz odwoływanie przewodniczącego i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszania i rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. Udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§ 18
 
 1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszy terminie, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Drugi termin zebrania ustala się po trzydziestu minutach , po ogłoszonym terminie pierwszego zebrania, po stwierdzeniu braku połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Na Walnym Zebraniu Członków, głosowania są jawne, każdy członek może złożyć wniosek o utajnienie głosowania, lecz Walne Zgromadzenie Członków musi podjąć odpowiednią uchwałę.
§ 19
 
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 7 członków,
 2. Zarząd jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenia Członków,
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w półroczu.
§ 20
Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 3. Opracowywanie rocznego planu działalności artystycznej i finansowej,
 4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności, Walnemu Zebraniu Członków,
 5. Ustalanie terminów i tras koncertów,
 6. Realizacja innych zadań statutowych.
§ 21
 
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli pracy Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym, przez Walne Zebranie Członków,
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdania na Walne Zebranie Członków i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia.
  
Rozdział IV
Sprawy majątkowe Stowarzyszenia
 
§ 22
 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności:
 • składki członkowskie
 • dotacje,
 • darowizny i zapisy,
 • wpływy z prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej,
 • wpływy pochodzące ze zbiórek publicznych,
 • inne wpływy.
§ 23
 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków, upoważniony jest Prezes samodzielnie oraz Wiceprezes lub Skarbnik wraz z innym Członkiem Zarządu działając łącznie.

Rozdział V
Zmiany statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów.

§25
 1. Przy rozwiązaniu się Stowarzyszenia, o przekazaniu majątku, decyduje Walne Zebranie Członków, które powołuje Komisję Likwidacyjną
 2. Komisja Likwidacyjna składa się trzech członków.